Dnes:17°C

Zítra:23°C

Úterý 4.8. Dominik
Menu

Podpora Ústeckého kraje vůči univerzitě prospěšně pokračuje

Podpora Ústeckého kraje vůči univerzitě prospěšně pokračuje

foto: UJEP

25. 11. 2019 - 10:00

10 milionů korun. To je částka, kterou i pro rok 2019 podpořil Ústecký kraj Univerzitu J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Z této podpory měly užitek nejen všechny fakulty ústecké univerzity, ale zejména samotný kraj.

Přesně to jsme měli v úmyslu, když jsme v roce 2017 podepisovali Rámcovou smlouvu o spolupráci... podporovat a propagovat se vzájemně. Univerzita v našem kraji zajišťuje mnoho velmi prospěšných aktivit vědeckých, uměleckých, tvůrčích, a taktéž naplňuje třetí roli, kraj pro tyto aktivity našel peníze a vzájemně nám to velmi prospívá,“ říká rektor doc. Martin Balej.

„Ústecký kraj je nesmírně hrdý na svoji jedinou veřejnou univerzitu, která v našem regionu sídlí. Pravidelnou finanční podporou klíčových projektů kraj dává jasně najevo, že vnímá potřebu neustálého rozvoje terciárního vzdělávání. Ústecká univerzita se díky výstavbě areálu kampusu úspěšně mění z pomyslné popelky v krásnou princeznu a já věřím, že toto krásné prostředí přiláká ke studiu studenty žijící nejen v tomto regionu,“ dodává hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček.

Deset milionů korun si i pro rok 2019 rozebraly všechny fakulty UJEP na realizaci smysluplných akcí či projektů, které na sklonku roku 2018 schválilo Zastupitelstvo Ústeckého kraje. Nejvyšší částky krajské podpory byly, ve shodě s předchozím rokem, použity do oblastí, které jsou pro kraj i univerzitu stěžejní a strategické.

V rámci smlouvy o vzájemné spolupráci kraj podpořil univerzitní projekty v letech 2018 a 2019 souhrnnou částkou ve výši 20 milionů korun. S podporou ve výši 10 milionů korun počítá návrh krajského rozpočtu i pro rok 2020. Rozpočet bude projednáván na prosincovém zasedání krajského zastupitelstva,“ uvedl 1. náměstek hejtmana Martin Klika.

2 200 000 Kč bylo použito na podporu mladých doktorandů v prezenční formě studia. Navýšení standardního doktorského stipendia až na částku 13 750 Kč rozhodným způsobem zlepšuje podmínky, za nichž naši doktorandi studují,“ zdůrazňuje prorektorka pro studium dr. Alena Chvátalová.

Krajské finance pomáhají doktorandům UJEP na 7 fakultách. Od ledna do prosince 2019 obdržel každý oprávněný student měsíčně částku 2 500 Kč. Krajská dotace tak napomáhá zvýšit pravděpodobnost jejich setrvání v kraji.

Další z nejvyšších částek podpory, 2 000 000 Kč, pomáhá navýšit fakultě zdravotnických studií počet studentů v prvním roce studia. Pro akademický rok 2019/2020 se díky ní navýšil nejen počet studentů v prvním ročníku, ale také početně zvýšil stav absolventů nelékařských zdravotnických oborů. Zároveň mohla fakulta přijmout další lékařský a zdravotnický personál, odborníky z praxe, pro vzdělávání sester.

Celý jeden milion korun vložil Ústecký kraj do další podpory mladých lidí studujících na UJEP, konkrétně potenciálních vědců a výzkumníků. „Peníze byly použity na zapojení mladých vědeckých pracovníků, neboli postdoktorandů, do projektů tvůrčí činnosti,“ říká prorektor pro vědu doc. Martin Novák.

V gesci prorektora pro vědu byla rozdělena i další dvoumilionová částka z krajských financí na rozvoj internacionálního prostředí. „V praxi šlo o to, že jsme díky této podpoře mohli do vzdělávání, vědecké a umělecké činnosti univerzity zapojit také zahraniční experty, na jejichž pobyt bychom sami nenašli dostatečné finanční prostředky,“ vysvětluje Martin Novák. Díky tomu na UJEP hostoval např. prof. Ivan Lukáč z Technické univerzity v Košicích, uznávaný odborník v oblasti metalurgie kovů, nebo doc. Viliam Kratochvíl z Filozofické fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě, odborník věnující se problematice moderních vyučovacích metod a tvorby moderních učebnic dějepisu pro všechny stupně škol.

V řádech jednoho milionu korun proběhly na UJEP díky podpoře Ústeckého kraje další dva projekty. Jeden z nich řešila pedagogická fakulta a týkal se edukace jako nástroje prevence a sociální exkluze. Zkoumal zejména faktory ovlivňující další vzdělávání dospělých s ohledem na možnosti jejich uplatnění (integrace) ve společnosti a na trhu práce v Ústeckém kraji.

Další projekt s podporou 1 mil. korun získala fakulta strojního inženýrství na vybudování nové učebny automatizace. Tato se zaměřuje na oblast automatizace a modernizace průmyslu. Formou kurzů a exkurzí umožňuje pracovníkům fakulty seznamovat studenty a pracovníky průmyslové sféry s touto problematikou. Dne 17. 10. 2019 zde již proběhlo krajské kolo soutěže Technická Odysea – robotika 2019.

Celkem 750 000 Kč bylo použito na propagaci univerzity v našem městě, kraji i v celorepublikovém měřítku. Ta zacílila na organizaci Dne vědy a umění, podporu univerzitních absolventů a jejich ztotožnění se svojí alma mater i krajem a v neposlední řadě na účast univerzity na celorepublikovém veletrhu vysokoškolského vzdělávání Gaudeamus 2019 v Praze.

Den vědy a umění se uskutečnil na Kostelním náměstí před OC Fórum dne 16. 5. 2019 a celý den se zde představovaly všechny naše fakulty tím nejlepším, co nabízejí. Akce byla mimořádně úspěšná a navštívilo ji cca dva tisíce osob z ústecké veřejnosti. Díky této podpoře bylo také dne 12. 10. 2019 realizováno první setkání absolventů v univerzitním kampusu,“ říká prorektor pro vnější vztahy prof. Pavel Doulík. 

Pedagogická fakulta díky penězům Ústeckého kraje uskutečnila projekt na rozvoj celoživotního vzdělávání v kraji. „Projekt s podporou 300 000 Kč řešilo Centrum celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP, a konkrétně se jednalo podporu účastníků akreditovaných vzdělávacích programů vedoucích k získání pedagogické kvalifikace,“ říká tajemnice PF Ing. Lenka Hřebejková.

Podpora vzdělávání dospělých se týkala také projektu Filozofické fakulty UJEP. Částka 200 000 Kč byla použita zejména na uskutečnění exkurzí studentů německého jazyka a historie studujících v kombinované formě studia. „Z projektu byly podpořeny dvě odborné exkurze, první na Knižní veletrh v Lipsku pro studenty katedry germanistiky, druhá do Drážďan pro studenty historických oborů. V listopadu proběhne ještě další exkurze pro historiky za poklady berlínských muzeí,“ upřesňuje doc. Hana Bergerová, vedoucí katedry germanistiky FF UJEP.

Částkami 150 000 korun byly podpořeny hned 3 projekty:

- příprava publikace Historie podnikání v Ústeckém kraji, na které pracuje filozofická fakulta,

- spolupráce UJEP s Užhorodskou národní univerzitou, kdy je postupně vytvářena sít spolupracujících pracovišť, která poslouží k prosazování mezioborových témat ve výuce a výzkumu,

- Design a umění pro každého, což je aktivita sloužící k obohacení a spoluutváření kulturního a volnočasového programu v Ústeckém kraji akcemi Domu umění Ústí nad Labem FUD UJEP či rozvojem vzdělávání na pracovišti ateliéru Design keramiky v Dubí.

Pro Strategii rozvoje ÚK do roku 2027 byla v roce 2019 s podporou 130 000 korun zpracovávána na Fakultě sociálně ekonomické UJEP data z výzkumu, který proběhl v roce 2018.

Četností krajem podpořených projektů se může pochlubit filozofická fakulta. Dalších 5 jejích ještě nejmenovaných projektů bylo realizováno celkově za 290 000 Kč. Jednalo se o např. podporu praktické výuky v oboru Dokumentace památek, letní školy historie či Dějepisné olympiády, a dále pak o přípravu výstavy a webové prezentace související s dějinami Rumburku (texty i obrazový materiál budou následně základem pro expozici dějin osídlení tohoto výběžku). Podpořen byl také projekt zajišťující vzdělávání dospělých při výuce německého jazyka v rámci centra CEPRONIV. „Naše fakulta obdržela finance také na přípravu připomenutí výročí roku 1420 v Ústeckém kraji. Projekt byl zaměřen nejen na přípravu akcí, ale také na výzkum, který souvisí s faktem, že ač byla husitství v české historiografii věnována značná pozornost, prostor severozápadních Čech zůstává poněkud upozaděn,“ vysvětluje děkanka fakulty prof. Michaela Hrubá.  

Částku 85 000 Kč obdržela v roce 2019 pro dvě akce fakulta životního prostředí. V průběhu roku 2019 byly díky ní uskutečněny 4 exkurze, kterých se zúčastnilo celkem 147 dětí a pedagogů prvního i druhého stupně základních škol – do Sklárny AJETO v Lindavě u Nového Boru, Českého porcelánu v Dubí, Štoly st. Martina v Krupce a na VD Fláje. Týden s FŽP v Hraničáři byla druhá podpořená, ryze propagační akce. „Celotýdenní propagace se letos ohlédla za Ekofilmem a zaměřila na naději. Jednotícím prvkem všech aktivit bylo téma Na hranici zítřka, tedy co nás čeká v nejbližší budoucnosti a jak se na to připravit,“ říká Mgr. Miloslav Kolenatý, proděkan FŽP pro vnější vztahy.

Tyto miliony pro nás znamenají nejen finanční podporu, ale také sepětí s krajem. Dokázali jsme se spojit a společně pracovat. Je to vidět v mnoha oblastech činnosti těchto obou velkých institucí a toto já považuji za nejdůležitější,“ uzavírá rektor doc. Martin Balej.  

Všechny akce uskutečněné UJEP v roce 2019 s finanční podporou 10 milionů korun od Ústeckého kraje byly realizovány v celkové částce 19 069 000 korun.

0 komentářů

Další články